Persbericht Ombudsdienst operationeel 21/01/2010

Publication date: 
21/01/2010 - 15:45

P E R S B E R I C H T

Ombudsdienst voor energie is operationeel

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, die bevoegd is voor het behandelen van klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en voor het bemiddelen in geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven. De Ombudsdienst kan tevens aanbevelingen richten tot de elektriciteits- en aardgasbedrijven voor het geval er geen minnelijke schikking kan worden bereikt.

Klachten zijn bij de Ombudsdienst slechts ontvankelijk wanneer de aanklager vooraf reeds stappen heeft ondernomen bij het electriciteits- of aardgasbedrijf. De Ombudsdienst moet immers worden gezien als een laatste toevlucht die enkel kan optreden indien de klant geen bevredigende oplossing kon vinden tijdens een eerste contact met het electriciteits- of aardgasbedrijf. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard.

De Ombudsdienst functioneert volledig onafhankelijk van de elektriciteits- en aardgasbedrijven. Binnen de uitoefening van zijn bevoegdheden krijgt de Ombudsdienst van geen enkele overheid instructies.

Klachten met betrekking tot een elektriciteits- of aardgasbedrijf kunnen per gewone brief worden verstuurd ter attentie van de Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47 te 1000 Brussel of via fax op het nummer 02/211.10.69. Een klachtenformulier is tevens beschikbaar op de website. Klachten moeten telkens worden vergezeld van de volledige persoonsgegevens en de bewijsstukken die noodzakelijk worden geacht voor de behandeling van het dossier.