Verjaring: aanmaning is geen stuiting

Mevrouw M. dient klacht in naar aanleiding van een overdracht van schuldvordering, waardoor de FOD Financiën een voor haar bestemde teruggave op de belastingen naar een schuldeiser doorstortte. Het blijkt te gaan om een oude correctiefactuur van 2011 vanwege de toenmalige energieleverancier, ingevolge de rechtzetting van geschatte meterstanden.

Gezien de ouderdom van de factuur dient te worden onderzocht of al dan niet verjaring is ingetreden. Zo blijkt dat mevrouw M. op 10 oktober 2011 nog een gedeeltelijke betaling had uitgevoerd. Een betaling door de schuldenaar wordt beschouwd als een erkenning van de schuldvordering, zodat een nieuwe verjaringstermijn vanaf die datum begint te lopen. In dit geval zou de vijfjarige verjaringstermijn dan op 10 oktober 2016 afgelopen zijn, waardoor de overdracht van schuldvordering, die op 23 november 2016 plaatsvond, betrekking zou hebben gehad op een verjaarde schuld.

Intervention du médiateur: 

De leverancier wijst erop dat in de loop van die vijf jaar nog verschillende aanmaningen werden verstuurd, waardoor de loop van de verjaringstermijn telkens opnieuw zou zijn gestuit. De Ombudsdienst herinnert er echter aan dat een aanmaning geen grond tot stuiting is zodat de schuldvordering verjaard blijft. De leverancier erkent de verjaring en is bereid het laattijdig geïnde bedrag terug te storten.