Contract dat door immobiliënkantoor werd ondertekend wordt betwist

De heer E. heeft bij zijn verhuis naar een nieuwe woning een contract getekend bij een leverancier die hij zelf gekozen heeft.

Enkele maanden later ontvangt hij plotseling een slotfactuur van die leverancier en krijgt hij facturen van een andere leverancier.

De klant betwist de facturen van deze nieuwe leverancier gezien hij er nooit een contract heeft getekend. Hij wil dan ook bij zijn oorspronkelijke leverancier blijven en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Intervention du médiateur: 

De leverancier deelt mee dat ze de levering op naam van de klant hebben opgestart op basis van een contract dat ze van het immobiliënkantoor hebben ontvangen.

Uit nazicht blijkt dat het contract waar de leverancier naar verwijst niet door de klant werd ondertekend, maar door het immobiliënkantoor zelf.

De leverancier haalt als argument aan dat immobiliënkantoren afspraken maken met klanten en bevoegd zijn om contracten in naam van derden af te sluiten.

De Ombudsdienst betwist deze stelling en meldt dat bij gebrek aan een contract dat door de klant werd ondertekend of aan (schriftelijke) bewijsdocumenten die aantonen dat de klant toestemming heeft gegeven aan het immobiliënkantoor om een contract af te sluiten, de leverancier alle opgemaakte facturen dient te crediteren.

De leverancier erkent uiteindelijk de fout en crediteert alle facturen.